Informasjon i forbindelse med styremøter Bakkehavn Sambyggelag AS

Neste styremøte vil holdes:  30 august 2017

 

Informasjon i fbm styremøtet 21.06.2017

Styret vedtok å skifte forretningsfører fra OBOS til USBL med virkning fra 01.01.2018. USBL tilbyr gode tjenester til gunstigere pris enn OBOS.

Uteområder, ref spørreundersøkelse
Når det gjelder uteområdene gikk det på sitteplasser, også med rygg støtte, beplantning,

Vi ser det som felleskapets oppgave å stå for uteplasser og busker.
Blomsterbed eller lignende må hver enkelt blokk/beboer ta seg av.

Ønsker noen å opparbeide/utbedre uteplasser må det søkes styret før tilskudd kan innvilges. Søknad må inneholde ansvarlig person for gjennomføring av prosjektet, tegning av installasjon og plassering, samt budsjett for kostnader. Vi vil behandle disse fortløpende.

Løvsetdalen 6, «Vaskeriet»
De fleste var enig om at dette skulle selges som leilighet. Dette vil medføre en del arbeid for styret, så vi vil derfor innkalle til Ekstraordinær generalforsamling i september for å få de nødvendige fullmakter. Dersom dette ikke går igjennom vil vi alternativt be om fullmakt til å få det godkjent som forsamlingslokale. Vi kommer med et regnestykke på hvor mye vi må øke felleskostnadene for å finansiere en godkjenning.

 Vi takker for alle innspill i forbindelse med spørreundersøkelsen.