Informasjonsider for
BAKKEHAVN SAMBYGGELAG AS

 

Oppdatert 06.juni 2016 - sidene er under arbeid og informasjon vil komme fortløpende.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon om styret, vaktmester og forretningsfører vil du finne her.

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Bakkehavn Sambyggelag AS

Avholdes onsdag 7.september 2016 kl 18:00 i Abildsø Bo- og Rehabiliteringssenter, Løvsetdalen 2, kantinen.
Innkalling og sakslisten ble distribuert til hver aksjonær den 24.august 2016.

Informasjon fra styret

Styret kan kontaktes pr mail til styret(a)bakkehavn.no

Informasjon fra Styret – Juni 2016
Informasjon fra Styret – Januar 2016
Informasjon fra Styret – August 2015

Styremøter høsten 2016

Styret har planlagt følgende datoer for styremøter høsten 2016.
- 11.august 2016
- 6.september 2016
- 29. september 2016
- 19. oktober 2016

Leie av forsamlingslokalet "Vaskeriet" i Løvsetdalen 6

For leie eller informasjon, vennligst ta kontakt med utleie(a)bakkehavn.no
Styret har etablert vilkår og kontrakt for å leie "Vaskeriet", det er viktig at disse overholdes.

Vaktmesteroppgaver

Her finner du siste informasjon datert den 19.desember 2016 fra dialogmøtene med Vaktmester og Styret.
Stillingsinstruks for vaktmester er ny og gjeldende fra 24.mai 2016. Den er tilgjengelig
her.

Nyttig informasjon om Bakkehavn Sambyggelaget

Vedtekter

Her finner du Bakkehavns vedtekter
Ettersom vi er et sambyggelag organisert som et aksjeselskap er vi i tillegg underlagt Aksjeloven og Borettslagsloven.
I tilfelle konflikt mellom vedtekter og lovene, vil lovene gjelde.
Vedtektene ble sist endret i 2006. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte på Generalforsamlingen for å endre disse.

Ordensregler

Det er utarbeidet et sett med ordensregler for å gjøre det enklest mulig for hver enkelt beboer å forholde seg til hverandre.
I tilfelle disse ønskes endret, må dette også skje på Generalforsamlingen. Her kreves det simpelt flertall fra de fremmøtte.
Ordensreglene ble sist endret på Generalforsamlingen i 2012.

Fellesordninger

Her finner dere oversikt over Fellesordninger…

Ringeklokke

Endringer av navn på ringeklokke sendes med e-post til styret(a)bakkehavn.no ..

Postkasser:

Postkasseskilt skal følge Bakkehavn Sambyggelag sin standard; være hvite, med sort trykket tekst.
De kan eventuelt bestilles på posten.no, kostnaden bærer beboer selv.

Postkassenøkkel må hver enkelt beboer besørge selv og kan nås ved å kontakt med posten.

Nøkkel til ytterdør og blokkens kjeller

Dersom du har mistet nøkler til ytter/kjeller-døren bruker vi systemnøkler.
Nøkler må bestilles igjennom styret, og beboer bærer alle kostnader. Det må påberegnes noe leveringstid.

Vedlikehold

Vedlikeholdsplan er blitt utarbeidet av OBOS Prosjekt i oktober 2013. Denne er tilgjengelig her.
Styret følger planen etter beste evne.

Generelt sett er byggningsmassen i meget god forfatning, tatt i betraktning dens alder.
Det er likevel kommet anbefalinger fra OBOS som styret vil se nærmere på.

Det har vært flere spørsmål angående avløpsrør (Soil), disse er i god stand, og det anbefales at de sjekkes hvert 5.år.

Vedlikehold som er utført:

Det ble anbefalt enkelte sikringstiltak i rapporten som styret igangsatte høsten 2015.
Branndører til kjellere ble skiftet da de tidligere dørene ikke var forskriftsmessig godkjent, skiftet desember 2015.

Sikring av tak og snøfangere ble satt opp i 2015.
Det ble dengang ikke montert snøfangere på baksiden av blokkene og vaskeriet, men styret vil se på dette og ivareta nødvendig sikkerhet.

Belysningen i oppgangene var moden for utskiftning i 2015, og ble byttet ut med LED-belysning med har sensorer.
Et av formålet med utskiftninger var å finne løsninger som også kunne gi oss reduserte energiutgifter.

Eget vedlikehold av Bad

Det er gjennomgått en vurdering av skifte av bad og soilrør, men forslaget ble forkastet da det viste seg av bygningsmassen er god forfatning.
Det ble i den forbindelse utarbeidet noen retningslinjer for beboere som ønske å pusse opp bad.
Retningslinjene skal følges og meldes inn til styret slik at vi ivaretar bygningsmassen på en best mulig måte. Her finner du retningslinjer for skifte av bad.
og informasjon om skifte av rør og sluk

Brann

Her finner du informajson om branninstruks for Bakkehavn sambyggelag AL og Hjemmets branninstruks
Oppdatert 27.august 2016